Lageropbevaring og opmagasinering

På vores lagerhotel tilbyder vi lageropbevaring og opmagasinering af f.eks. møbler, indbo og dødsboer i tørre og temperaturregulerede lagerrum. Vores lagerhotel videoovervåget 24 timer i døgnet og kun du har adgang til dit eget lagerrum.

Vi tilbyder på vores lagerhotel flere størrelser billige lagerrum, opbevaringsrum og depotrum med nem adgang og gode tilkørselsforhold. Du har adgang til dig eget lagerrum i lagerhotellet døgnet rundt alle ugens dage. Osted Lageropbevaring er derfor dit oplagte valg som lagerhotel ved flytning, renovering af bolig eller f.eks. længerevarende udenlandsrejser hvor du har brug for tryg og sikker opmagasinering af dine møbler og indbo.

Du kan leje lagerrum på vores lagerhotel som privat eller som virksomhed og som korttidsleje og langtidsleje – du bestemmer.

Skriv eller ring til Osted Lageropbevaring for spørgsmål eller oplysning om ledige lagerrum på vores lagerhotel.

Lejebetingelser

Osted Lageropbevaring betingelser og vilkår

1. Anvendelse:

De lejede rum, må kun anvendes til opmagasinering af det i kontrakten omfattede effekter, af forsikringshensyn.

Farligt gods såsom, eksplosivt, brand- eller miljø farligt gods, må ikke lagres i rummet.

Skal maskiner eller motorer oplagres, skal alle brandbare væsker såsom, olie, benzin og ligende væsker tømmes.

Køleskabe og frysere som indeholder væsker der kan lække og forårsage skade på genstande, skal være tilbørligt indpakket. Alle former for fordærvelige varer, må ikke opmagasineres.

Levende dyr må under ingen omstændigheder opbevares i de lejede rum.

2. Overtagelse og forandringer:

Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer på det lejede.

3. Forsikring af det opbevarede:

Forsikring af det opbevarede er eget ansvar og er som udgangspunkt dækket af lejers indbo/

løsøreforsikring. Under forudsætning af, at lejer giver sit forsikringsselskab meddelelse herom. Ansvaret herom er udtrykkeligt lejers. Udlejer har tegnet alm. bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, medens skader der sker på lejers opbevarede genstande ikke er omfattet af udlejers forsikring.

4. Adgang til det lejede

Lejer har adgang til det lejede døgnets 24 timer.

Ved bortkomst af nøgle/hængelås skal lejer kunne legitimere sig med billedlegitimation, for at få genetableret adgang til det lejede. Der betales et gebyr på kr. 100 for genetablering af adgang.

Adgangen til det lejede foregår evt. via automatisk styrede døre/porte, der af lejer betjenes af kode mv.

Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab og lign, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5. Færdsel på ejendommens område

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller i ejendommens korridorer.

Rygning samt brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

Såfremt lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre lejere, er lejer berettiget til, at bortvise lejer fra det lejede og ejendommens område.

Det er forbudt at fjerne transport vogne fra ejendommens område. fjernelse af transportvogne eller andet materiale fra ejendommens område vil blive betragtet som tyveri og vil blive politianmeldt.

Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

6. Afståelse og fremleje

Lejer har ingen afståelsesret og ingen fremlejeret til lejemålet.

7. Opsigelse

Lejer kan opsige lejemålet med 1 måneds varsel.
Opsigelse skal ske skriftligt på mail: info@ostedlageropbevaring.dk

Betalt leje refunderes ikke.

Udlejer kan opsige lejemålet med 1 måneds forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

8. Aflevering af lejemål

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overdragelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til, at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til, at betale leje i istandsættelses perioden.

9. Lejens betaling

Ved lejeaftalens indgåelse betales et depositum på kr. 500. Samtidigt betles leje for første måned. Depositum refunderes ved lejemålets ophør og tilbagelevering af hængelås/nøgler.

Lejen forfalder til betaling hver den første i måneden. Lejer er forpligtet til at tilmelde betalingen til PBS, dog første gang via tilsendt PBS-kort. Oplysninger til etablering af PBS aftalen, som foretages via lejers bank, fremgår af PBS kortet.

Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 100, der forefalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede.

10. Udlejers ansvar og adgang til det lejede

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til i det omfang lejer skønner der fornødent, selv at drage ansvar for tegning af nødvendige forsikringer jfr §3.

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få adgang til det lejede, når forholdende kræver det, herunder hvis der opstår fare eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt jfr § 11. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skrifligt varsel overfor lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.v. af det lejede.

11. Salgsfuldmagt

Ved sin underskrift af lejekontrakten meddeler lejer, udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i det omhandlede lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved brev eller mail har givet lejer.

12. Bestemmelser og henvisninger generelt

I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelser er truffet særlig aftale, henvises der til lejelovgivningens alm betingelser. Ved underskrift af lejekontrakten har lejer accepteret, at udlejer må henvende sig til lejer via SMS og/eller mail. Denne service kan lejer til enhver tid afmelde sig ved, at sende en mail til: info@ostedlageropbevaring.dk